जय माँ तापी

आदि गंगा सूर्यपुत्री माँ तापी देवस्थान

श्री तापी सप्तकम् – Shri Tapi Saptakam

आषाढ शु. सप्तमी तापीमातेचा जन्म दिवस दिनांक – २७/०६/२०२० त्यानिमित्त निधि माऊली रचित तापी ची स्तुती

II श्रीतापीसप्तकम् II
(छन्द:- पञ्चचामर)
प्रमत्त्कूजित्स्वराभ्रकुञ्जमन्दनिर्झर: सुसप्तपर्वते भ्रमन्निदाघतापवारक: I यथा चकोर चन्द्रमा धरातले Sम्बते Sमृत:
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II१II

बकप्लवादिजा यदा तरङ्गनीलवल्लरी
धुनोति पद्मपाटले सुपुष्परागमञ्जरीम् I प्रसादमौनमानसं तदात्मभावमद्यते
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II२II

 प्रशान्तचन्द्रमण्डलं स्वनीरधौ प्रबिम्बितम् 

प्रवृत्तिवृत्तिशातनं पुन:प्रभातशोभितम् I
अनेकधा नवं नवं कलेवरं मनोहरम्
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II३II

अपारनर्मदासखी सुदर्शना हि दक्षिणा
यमी कलिन्दशैलजा सहोदरा च भक्तिदा I त्वदीयसंकुलेबधूटिजाह्नवी सुपुण्यदा
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II४II

महाकथाप्रभारतीयधर्मयुध्दभावक- प्रवंशपाकुरुप्रसू: प्रभाकरस्य कन्यका I सुधर्मपाशनैश्चरादिबान्धवाश्च तापि हे
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II५II

ददाति भूरिसम्पदामनन्त विश्वजीवदा
मबोधिनां प्रबोधभा तप:स्थली तपास्विनाम् I
तपस्विनी हि तापिनि प्रपञ्चमोहमोक्षदा
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II६II

विशालमातृहृत्सरोवरेSखिलं सजीवकं
सुधाकटाक्षधारया सदा शिवं करोषि त्वम् I अनादिशक्तिरूपातापि संस्थिता चराचरे
सदा पुनाति भारतं नतोSस्मि मात सूर्यजे II७II

(छन्द :- अनुष्टुप् )
संसारमुक्तिदं तापीसप्तकं शान्तिवर्धकम् I जीव:तापीप्रभावोSयमाप्नोति न विषादनम् II८II
शम्यते यमपीडा च शनिग्रहादिशामकम् I ज्ञानवृध्दि:सदापाठात्सकलनिधिधारकम् II९II

 तु सदा अशी च भारताला पुनीत करत असते. म्हणून च हे सूर्यपुत्री माता तापी, मी माझ्या हृदयातल्या भावनांसह तुझ्या चरणांवर कायम नतमस्तक असतो. 

● फलश्रुती
तापीच हे गीतमय सप्तक संसरापासुन मुक्ति देणारे अमोघ औषध आहे. शान्तिची शितला देणारे आहे. हा सर्वा प्रभाव तापीच्या सामर्थ्याचा आहे. तिच्या महतीला गाणारे जीव कधी च विषादाला प्राप्त होत नाहीत. शनि इत्यादि ग्रहांचे शमन ह्या प्रभावाने होत असते. यमपीडा सदासाठी मिटुन जाते. तिच्या महतीला सदा गायल्यास ज्ञानात वृध्दि होत असते. सकल निधिला धारण करणारे हे आहे.

II इति श्रीनिधिज्ञानेशविरचितं तापीसप्तकं सम्पूर्णम् II